Huur voorwaarden

Huur Voorwaarden

Borg en documentatie

Reguliere huurders betalen geen borg bij Camera Huren Nederland. Verder krijgen de reguliere huurders aantrekkelijke kortingen van ons. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Wanneer u voor het eerst bij ons huurt dient u de onderstaande twee documenten te mailen of mee te nemen bij ophalen.

1: Uw originele en geldige legitimatiebewijs

2: Documentatie:
– Particuliere huur: Een recent poststuk geadresseerd aan u op uw huidige adres.
– Zakelijke huur: Wanneer u officieel minimaal twee jaar geregistreerd bent, vragen wij uw KVK uittreksel.
Dit kunt u mailen aan ons, meenemen bij ophalen of wij donwloaden als u ons van tevoren doorgeeft dat u de KvK uittreksel niet in uw bezit heeft.    

Borg

Alls u voor het eerst bij ons huurt, kunnen wij een borg vragen van u. De hoogte van de borg is afhankelijk van diverse factoren: of u een zakelijk of particulier huurt, eerder bij ons gehuurd heeft, de waarde van de apparatuur, het huurtermijn ect. Na uw aanvraag krijgt u informatie over de borg voor de betreffende apparatuur. U kunt ons vooraf contacteren voor een prijsindicatie. 

Reserveren

Reserveren kan middels E-mail, reserveringsformulier, telefonisch (reguliere klanten) of in onze vestiging plaatsvinden.  Klik HIER voor contact gegevens.

In het geval van telefonische reservering vragen wij van onze klanten dat zij de reservering via email of via reserveringsformulier te bevestigen. Mondelinge reserveringen zijn nog niet definitief mits anders overeengekomen. Voor definitieve reserveringen vragen wij  een kleine vergoeding van €15,00 als vooruitbetaling van de klanten. Dit kan contant zijn of via de bank overgemaakt worden.

Verantwoordelijkheid

Klanten zijn (mede)verantwoordelijk voor controle van apparatuur bij ophalen voordat zij de huurovereenkomst ondertekenen. Wij trachten ten allen tijden de apparatuur optimaal werkend aan onze klanten uit te leveren. De klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de instellingen van apparatuur. De handleidingen van ons apparatuur kunt u terug vinden op onze website en middels zoekmachines. 

Verzekering tegen schade

Schade verzekering afsluiten: De kosten voor verzekering tegen schade bedraagt 5% van de huurkosten. Schade verzekering kost minimaal €5,00. Eigen risico is -/+  7,5 % van de nieuwewaarde van de beschadigde apparatuur. Bij de huur van drones betaalt u €20,- voor de schade verzekering als de totale huurkosten maximaal €150,- dedraagt. Voor hogere bedragen betaalt u: €40,- verzekering kosten voor totale huurkosten tot €300,- ect..

Huren zonder verzekering tegen schade: De huurder is zelf verantwoordelijk voor de kosten bij beschadigen of verlies wanneer de klant hiervoor geen extra verzekering heeft afgesloten. De huurder draagt dan alle kosten bij reparaties van apparatuur, onderdelen of accessoires. Daarnaast zijn wij gemachtigd de huurkosten van de huurder vergoed te hebben. Dit is de periode tussen de datum dat de apparatuur ingeleverd moest worden tot de afhandeling van de gebeurtenis. Voor beschadigingen/verlies van apparatuur moet de huurder ons hierover ten allen tijden inlichten. Dit zal de kosten voor de huurder verminderen en het proces van afhandeling versnellen.

In het geval van diefstal of verlies van apparatuur moet de huurder alle kosten binnen 10 dagen aan ons betalen.

Verlies, Diefstal, Kwijtraken van apparatuur/onderdelen

In geval van verlies, diefstal of kwijtraken van apparatuur betaalt de huurder de nieuw waarde van het product aan ons verschuldigd. Een andere mogelijkheid is dat huurder en wij overeenkomen dat de huurder zelfde merk en type van toestel/onderdeel koopt en aan ons overdraagt.

Schade definitie is als volgt: Alle materialen en immateriële effect op de camera zodat de camera niet optimaal werkt. Voorbeelden van schade is als volgt te noemen: schade, barsten, hardware, geluid of beeld gebreken of interne beschadigingen e.d.

De apparatuur moet door de huurder in het pand van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

De apparatuur moet door huurder in het pand van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, als ook in geval van beschadiging aan apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Als dan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.

Ingeval van beschadiging van de apparatuur is de huurder de kosten van herstel van die beschadigingen (tot maximaal eigen risico) als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

Annuleren / Niet ophalen van apparatuur

Annuleren is mogelijk. Het annuleren van een reservering moet minimaal 5 werkdagen voor de ophaaldag telefonisch of via E-mail gemeld worden. Als de huur van apparatuur binnen meer dan 5 dagen voor ophaal dag plaats vindt, mag de huurder eventueel eerder betaalde kosten terug aanvragen. Als annulering binnen 5 dagen voor ophaal dag plaats vindt en niet in de laatste drie dagen moet is huurder 15 euro aan administratie kosten verschuldigd. Als de annulering binnen drie dagen voor de ophaaldag plaats vindt, moet de klant de totale huur en andere bijkomende kosten betalen ongeacht of de apparatuur wel of niet gehuurd is.

Ophalen/retour van apparatuur

We doen ons best voor de beschikbaarheid van de apparaten voor onze klanten.

Klik hier om onze openingstiden the checken.

Verzend mogelijkheden

Wij doen ook aan het verzenden van onze producten. Omdat bij verzending een tijdverlies onderweg ontstaat, zijn er een aantal belangrijke punten. 

  • Verzendkosten: de verzendkosten zijn voor de klant tenzij iets anders afgesproken is. Verzendkosten bedraagt €7,50 per pakket tot 10 kilo.
Je winkelwagen
0